Babádží Babádží

Babádží

Jiří Mazánek

Předhůří indického Himálaje, v oblasti Nainítálu, je místem, kde odedávna žili a i v současnosti žijí světci, sádhuové a velcí guruové, např. Bábádží, Ním Karóli Bába, Mahéndra Máma, Munirádž Mahárádž.

V kraji Kumáónského pohoří se nachází na břehu řeky Gautamy Gangy ášram Šrí Haidakhán Báby. Zde žil "Mahá Avatár" Babádží v letech 1970 až 1984.

Avatár znamená doslova "ten, který sestoupil", je to inkarnace neboli vtělení Boha. Také se může materializovat do hmotného vesmíru s určitým úkolem. Je to zázračné vtělení do lidské podoby. Smyslem sestoupení Božského do lidského bytí je znovunastolení Řádu, ochrana ctnostných a zničení zlokonajících.

V oblasti himálajského pohoří je uváděn Babádží jako Šivův avatár. Nazývají Ho odnepaměti v ústním podání i ve starověkých Písmech mnoha jmény a tituly. Stále je považován za božské projevení, které se manifestuje na mnoha místech a v nejrůznějších podobách. Existují zprávy o jeho dřívějších podobách před mnoha tisíci lety, kdy působil v Tibetu, Nepálu, Číně a Japonsku. Před pěti sty lety byl uctíván v Tibetu jako Lama Bába. Od začátku devatenáctého století je uctíván v pohoří Himálaje jako Brahmačarí Bába a Nága Bába. Totožnost Babádžího s těmito světci poznali jeho žáci a zčásti je potvrdil sám. Ještě dnes žijí v Indii lidé, kteří si pamatují na starého Haidakhán Bábu, který po mnohaletém působení zmizel v srpnu 1922 v přítomnosti svých několika žáků. Potopil se v místě soutoku řek Kálí a  Gaurí   na hranici mezi severní Indií a Nepálem a rozplynul se před jejich očima ve světlo. Než odešel, slíbil svým žákům, že se opět vrátí jako Bhólé Bába (Prostý Otec).  

V červnu roku 1970 se znovu manifestoval. Nalezl ho v posvátné jeskyni na úpatí hory Káilás vesničan Čandra Mani, který byl na návrat avatára upozorněn svým otcem ve snu.  

Jsou napsány knihy, ve kterých se popisují prožitky, vize a sny lidí, kteří se s Babádžím setkali nebo s ním žili v posledním vtělení. Babádží je známý též mnoha lidem z "Autobiografie jógina" od Paramahansy Jógánandy. Ve své knize uvádí, že Babádží je mimořádná inkarnace, protože se zjevuje v nejrůznějších podobách. Jeho schopnost stvořit a rozpustit tělo, zjevovat se současně na různých místech a možnost působit i z různých úrovní je nad lidské chápání.  

Ačkoli žil Babádží v hinduistické kultuře a prováděl odpovídající náboženské rituály, byl uctíván vyznavači všech náboženství. Přicházeli k Němu s úctou hinduisté, křesťané, židi, sikhové, muslimové a dokonce u ateisté. Často připomínal, že celé lidstvo je jedna boží rodina. Těm, kdo se ho tázali na pravé náboženství, odpovídal: "Následujte takové náboženství, jaké je ve vašem srdci." Říkal, že ten, kdo miluje Boha, by měl vést život na základě pravdy, pokory a lásky.  

Babádží doporučoval jako jedinou cestu k osvobození cestu karma jógy, nesobecké služby Bohu a bhakti jógy, oddanosti Bohu..  

Každému, kdo k němu přicházel doporučoval opakování mantry "ÓM NAMAH ŠIVÁJA", což by se dalo volně přeložit "Buď vůle Tvá, Pane". "Opakování mantry ÓM je vpravdě připomínáním si Mne", říkával "a je se Mnou totožné". Z ÓM se také zrodila pětislabičná mantra Namah Šivája, která obsahuje veškeré Poznání. 

Při příležitosti hinduistických svátků prováděl rituální ohňové oběti zvané "havana". Je to nejúčinnější způsob, jak se "setkat" s bohy. Provádí se v určité příznivé dny (např. svátky Navarátri, Šivarátri), aby se zabránilo neštěstí, aby se na Zemi udržela rovnováha energií, aby se splnila určitá přání. Jejím účelem je také vyčištění atmosféry, kde se havana provádí a mysli těch, kteří jsou účastni tohoto obřadu.  


Babádži řídil a řídí životní osudy lidí a mnohdy je zbavoval a zbavuje jejich karmické zátěže.  

Říkával svým žákům:

"Jsem všude, v každém vašem dechu. Kdokoli ke Mně přijde s láskou, ten pocítí lásku, která přesahuje veškerou představivost. Tvé srdce je můj chrám. Udržuj jej čistý, ať v něm mohu přebývat. Všichni, kteří obdrží mé požehnání, daršan, mají mou ochranu. Postačí odhodit veškeré obavy a předsudky. Jsem zodpovědný za vás i vaše osvobození. Má ochrana vás nikdy neopustí ani na okamžik."


Babádží opustil své fyzické tělo 14. února 1984.  

 

Čerpáno a více na http://www.casopisdotek.cz/mistri/babadzi.php 


 

 


 Labuti pirka