Andělé kolem nás Andělé kolem nás

Andělé kolem nás

DOREEN VIRTUE

Je nespočetně andělů, kteří nám chtějí pomáhat a andělé pobývající  nejblíže u nás se nazývají strážní andělé. Jsou to nebeské bytosti poslané přímo od Stvořitele. Ať děláme v životě cokoli, naši andělé nás nikdy neopustí, protože zajišťují, že zůstaneme v bezpečí, budeme šťastní, zdraví a naplníme své životní poslání. Máme většinou dva strážné anděly, ale je výhodné být obklopen dalšími. Působí jako zámecký příkop, chrání nás před negativitou.  Někteří lidé mají další strážné anděly, protože se jejich příbuzný nebo dobrý přítel modlil, aby byli obklopeni velkým počtem.

Strážní andělé nejsou naši milovaní zesnulí, kteří- když mohou konečně působit jako andělé – se nazývají duchovní průvodci.  I když mohou mít dobré úmysly, jejich vedení není tak čisté a důvěryhodné jako vedení ze strany strážných andělů, kteří jsou s námi od okamžiku, kdy jsme se narodili, do chvíle fyzické smrti.

Pokaždé , když Bůh přemýšlí o lásce, vzniká nový anděl. To znamená, že existuje nekonečný počet andělů dostupných každému.

Archandělé dohlížejí na strážné anděly. Jsou jedním druhem z devíti kůrů andělů – andělé, archandělé, mocnosti, ctnosti, dominia, trůny, cherubíni a serafíni. Z těchto forem andělů jsou nejvíce zapojeni strážní andělé a archandělé, aby pomohli Zemi a jejím obyvatelům.

Ve srovnání s anděly jsou archandělé mohutní, hluční a mocní, ale současně velmi milující a nesobečtí. Jako netělesné nebeské bytosti jsou bezpohlavní, ale jejich vlastnosti jim dávají rozlišující mužské a ženské energie a postavy.

Všechna jména archandělů kromě dvou končí na příponu – el, což je hebrejské „Boha“ nebo „od Boha“  Dvěma výjimkami byli bibličtí proroci, kteří žili tak příkladným životem, že po svém životě vstoupili do stavu archandělů.

Ariel – jméno znamená „boží lvice“. Pomáhá obstarávat naše fyzické potřeby jako jsou peníze, přístřeší a potravu a pomáhá s věcmi souvisejícími se životním prostředním, péčí a léčení zvířat. Arie pracuje s archandělem Rafaelem, který rovněž léčí a pomáhá  zvířatům a jejich říše působnosti se nazývá „trůny“, Historicky je spojen s králem Šalamounem a věřilo se že Ariel vládne větrům

Azrael – jméno se překládá „komu pomáhá Bůh“. Pomáhá přinášet duše zemřelých do nebe a pomáhá těm, kdo utěšují truchlící. Azrael je v hebrejské a islámské tradici pokládán  za „anděla smrti“.Bývá spojován s archandělem Rafaelem a králem Šalomounem.

Gabriel – znamená „boží posel“. Pomáhá spisovatelům, učitelům a novinářům, ale rovněž rodičům s výchovou dětí, početím nebo adopcí. Je vnímám jako mužská i ženská postava. Ve Starém zákoně Gabriel zachránil Abrahámova syna Lota před zkázou v Sodomě. Mohamed řekl, že mu korán nadiktoval archanděl Gabriel. 

Haniel – znamená „boží sláva“. Léčí ženy během jejich měsíčních cyklů a pomáhá s jasnovidectvím. Je spojen s planetou Venuší a Měsícem. Hanielu se také přičítá, že doprovázel proroka Enocha do nebe

Chamuel (Šamuel) znamená „ten, kdo vidí Boha“  Zmírňuje úzkost, způsobuje osobní mír a pomáhá nacházet ztracené předměty a lidi a objasňovat situace. Je pokládán za vůdce andělské říše známé jako „mocnosti“ a vládne kabalistickému stromu života (mystické vysvětlení stvoření světa)

Jeremiel – znamená „boží milost“. Zabývá se emocemi, pomáhá nám s přehledem a inventarizací našeho života, abychom mohli odpouštět a pomáhá nám s plány na pozitivní změny. Staré židovské texty ho uvádějí jako jednoho ze sedmi hlavních archandělů. Věří se, že pomáhá s prorockými vizemi.

Jofiel – znamená „ boží krása“. Léčí negativní a chaotické situace a přináší krásu a uspořádání našim myšlenkám, domovům, úřadům a dalším prostorám, kde žijeme a odstraňuje negativity v těchto oblastech. Je „ochráncem umělců“ a je popisována jako zástupkyně božího zákona

Metatatron byl prorok Enoch, který po prožití ctnostného života věnovaného svaté službě vstoupil na nebesa. Léčí poruchy učení a problémy související s dětstvím a pomáhá s novými indigovými a křišťálovými dětmi. Říká se, že dohlíží na děti, a to na Zemi, ale navíc v nebi.

Michael – znamená „ten, který je jako Bůh“. Zbavuje nás strachu a pochybností, chrání nás a odstraňuje negativitu. Obvykle je považován za nejmocnějšího ze všech archandělů. V bibli a dalších posvátných spisech je popisováno, že provádí hrdinské skutky ochrany. Michael je svatý ochránce policistů, protože chrání a dodává odvahu těm, kdo je přivolají. Dohlíží nad andělskou říší známou jako „ctnosti“

Rafael – znamená „ten, který léčí“ . Léčí choroby, vede léčitele i ty, kteří se chtějí stát léčiteli a radí jim.  Je též popisován jako sluha před  slávou boží. Je rovněž pokládán za svatého ochránce cestovatelů, ale hlavní  úloha je v léčení a pomoci léčitelům.

Raguel  – znamená „boží přítel.“ Přináší harmonii do vztahů a pomáhá léčit nedorozumění.  Přináší harmonii do všech vztahů a pomáhá léčit nedorozumění. Enochova kniha popisuje Raguela jako dohližitele na všechny anděly, zajišťuje harmonické vzájemné vztahy mezi nimi.  Připisuje se mu, že pomohl proroku Enochovu vstoupit na nebesa a proměnit se v archanděla Metatrona.

Raziel – znamená „boží tajemství“ Léčí duchovní a psychické blokády a pomáhá s výklady snů a vzpominek z minulosti. Legenda vypráví  , že Raziel sepsal knihu všech tajemství vesmíru Sefer Razie-Kniha anděla Raziela a dal ji Adamovi, když opouštěl ráj a Noemovi při stavbě archy. Raziel je popisován jako ztělesnění boží moudrosti

Sandalfon byl prorokem Eliášem, který vystoupil na nebesa a stal se archandělem. Slouží mnoha účelům včetně pomoci lidem léčit z agresivních sklonů a doručuje naše modlitby Stvořiteli. Kromě toho  pomáhá hudebníkům, zejména těm, kteří používají hudbu  k léčebným účelům. Vzhledem k tomu, že Sandalfon byl jedním ze dvou lidí, kteří se povznesli do stavu archandělů je považován za dvojče Metatrona (jenž byl prorokem Enochem). Mojžíš údajně nazýval Samdalfona „vysokým andělem“

Uriel-  znamená „boží světlo“. Je andělem moudrosti a filozofie, který ozařuje mysl hlubokým vhledem a novými myšlenkami. Jako anděl světla je často spojován s andělkou říší osvícených „serafínů“, kteří jsou v devíti kůrech andělů nejblíže Bohu.  Říká se, že Uriel je andělem, který varoval Noema před hrozící se potopou. Je označování jako jeden ze čtyř hlavních archandělů, k nimž patří Michael, Gabriel a Rafael.

Zadkiel – znamená „boží spravedlnost.“ Léčí problémy s pamětí a pomáhá i u dalších duševních problémů. Někteří vědci se domnívají, že právě Zakiel zabránil Abrahámovi obětovat syna Izáka. Je rovněž spoluvěce, který pomáhá Michaelovi chránit nás a osvobozovat od nižších energií.

Archandělé jsou necírkevní, což znamená, že nemusíme patřit ke konkrétnímu náboženství, abychom dosáhli jejich pozornosti a pomoci.

Andělé vydávají též záblesky světla, podle kterých můžeme poznat, s kterými archanděly se setkáváme:

Béžová – Azrael

Modrá  světlá – Haniel

Modrá vodová – Raguel

Modrá tmavá – Zadkiel

Zelená jasná smaragdová – Rafael

Zelená světlá – Chamuel

Zelená s tmavorůžovou – Metatron

Růžová (jasná fuchsie) – Jofiel

Růžová světlá – Ariel

Purpurová jasná – Michael

Duhová – Raziel

Tyrkysová – Sandalfon

Fialová narudle purpurová – Jeremiel

Žlutá (světlá) – Uriel

Žlutá tmavá – Gabriel

Zpracováno a čerpáno dle knihy Doreen Virtue  Andělé - Setkání s anděly


 Labuti pirka